Yazım Kuralları

1. Yazılar Windows Word programıyla, normal metin için Times veya Times New Roman karakteri 12 puntoyla, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.

2. Yazıların uzunluğu üst limit olan on bin kelimeyi geçmemelidir.

3. Metinlerin başlıkları bold ve sola yaslı şekilde yazılmalıdır. Başlıkların ilk harfleri büyük yazılmalıdır (ve, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılmalıdır).

4.Yazar isimleri bold ve sağa yaslı şekilde başlığın altında bulunmalı, yazar soyadı büyük harflerle yazılmalıdır. Yazarın unvan, bölüm, kurum ve e-mail bilgisi yazarın isminin sonuna dipnot eklenerek verilmelidir. 2019 yılı itibariyle tüm yazarların ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numarasının olması ve yazar bilgisi dipnotunda verilmesi gerekmektedir.

5. Türkçe özgün makaleler için verilecek özet “Öz” başlığı altında, 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde verilmelidir. Tüm makalelerin ayrıca İngilizce dilinde de özeti verilmedir. İngilizce dilinde verilecek özet “Abstract” başlığı altında olmalı ve yine 150 kelimeyi geçmemelidir. Önce makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, Türkçe özü verilmeli ve sonrasında 3-5 tane anahtar kelime verilmelidir. Bunların altına İngilizce öz ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Öz ve Anahtar Kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Örnek: TR Dizin Anahtar Terimler Listesi, Medical Subject Headings, CAB Theasarus, JISCT, ERIC v.b. gibi kaynaklar kullanılabilir.

6. Dipnotlar kaynak gösterimi için değil, yalnızca ek bilgi vermek için kullanılır; sayfa altında numaralandırılarak 10 punto ve 1 satır aralığıyla verilir.

7. Metnin içinde yapılan doğrudan alıntı 40 kelimeyi geçiyorsa alıntı metin içinde yapılmayıp ana metinden farklılaştırılmış paragraf olarak gösterilmelidir. Doğrudan alıntı yapılacak metin, sağ ve soldan 1,25 cm girintili olarak 11 punto ile yazılır, başı ve sonuna çift tırnak eklenir ve alıntı sonunda parantez içinde kaynağa atıf yapılır.

8. Metinde şekil, tablo, resim vb. kullanılacaksa ilgili yere, metinle arasında üstten ve alttan birer aralık bırakılmak suretiyle yerleştirilmelidir. Mümkün olduğu kadar bilgisayar aracılığıyla hazırlanmış görseller kullanılmalı, tarayıcıyla en az 600 dpi çözünürlükte tiff veya jpg şeklinde taranmış olarak metne yerleştirilmelidir. Resimler birbirini izleyerek numaralandırılmalıdır. Her resmin altına numarası ile birlikte kısa bir açıklama, ortalanmış olarak yazılmalıdır. Metin içerisinde verilecek görseller (şekil, tablo, resim, fotoğraf) toplamda 10 taneyi geçmemelidir. 

9. Metin içerisinde ve kaynaklar bölümünde kaynak gösterimi için Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen kurallar esas alınmalıdır (antik kaynakların gösterimi hariç). Metnin içindeki atıflar, cümlelerin sonunda, noktadan önce yazar soyadı ve eserin basım yılı ile sayfa numarası parantez içinde yazılarak yapılır. APA stiline uygun olarak hazırlanmış atıf örnekleri aşağıda verilmiştir.

10. Kaynaklar bölümünde kitaplar için bibliyografik künye sırası (büyük küçük harf durumuna dikkat edilerek) şu şekilde olmalıdır: Yazar Soyadı, Adının baş harfi (yıl). Kitap adı. Basım yeri: Yayınevi. Makalelerde ise şunlar belirtilmelidir: Yazar Soyadı, Adının baş harfi (yıl). Makalenin adı. Kitap veya Dergi adı, sayısı, makalenin sayfa aralığı. İnternet adresi. Aşağıda APA kaynak gösterme kurallarına uygun olarak hazırlanmış örnekler verilmiştir.

11. Antik kaynakların gösterimi ise şu şekildedir: Antik Yazarın Kısaltması (=Yazar adı, Orijinal Eser) Kullanılan Metin ve Çeviri: Eser Adı. Çevirmen, cilt. Basım yeri, yıl (Yayınevi). Antik isimlerin kısaltmalarında Der Neue Pauly’nin kısaltmalar listesi esas alınmalıdır. Aşağıda örnekler verilmiştir.

12. Metnin ekleri, her bir ek ayrı sayfada olacak şekilde, kaynakçadan sonra verilmelidir.

13. Dergide yayınlanan yazıların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yazım tutarlılığı sağlamak için Türk Dil Kurumunun yayınladığı Yazım Kılavuzu’nun son baskısının esas alınması tavsiye edilir.

 

APA Stiline Göre Kaynak Gösterme

Atıflar

 

 

Metin içinde ilk atıf

Metin içinde ilk atıftan sonraki atıflar

Parantez içinde ilk atıf

Parantez içinde ilk atıftan sonraki atıflar

Tek yazarlı

Işık (1998)

Işık (1998)

(Işık, 1998, s. 36)

(Işık, 1998, s. 36)

İki yazarlı

Grazer ve Fishman (2015)

Grazer ve Fishman (2015)

(Grazer ve Fishman, 2015, s. 107)

(Grazer ve Fishman, 2015, s. 107)

Üç-beş yazarlı

Keng, Lin ve Orazem (2017)

Keng ve arkadaşları (2017)

(Keng, Lin ve Orazem, 2017, s. 72)

(Keng ve ark., 2017, s. 72)

Altı ve daha fazla yazarlı

Bay ve arkadaşları (2017)

Bay ve arkadaşları (2017)

(Bay ve ark., 2017, s. 61)

(Bay ve ark., 2017, s. 61)

Kurumlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2002)

MEB (2002)

(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2002)

(MEB, 2002)

 

 

Kaynaklar Bölümü

 

Türkçe Eser

 

Emre, I. (1998). Beden ve toplum kuramı. İstanbul: Bağlam Yayınları.

 

Türkçeye Çevrilmiş Eser

 

Kitap

Ariès, P. (2015). Batıda ölümün tarihi (I. Gürbüz, Çev.). İstanbul: Everest Yayınları.

 

Editöryal Eser

 

Bahar, M. (Ed.). (2006). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 

 

İngilizce Eser

 

Smith, Z. (2016). Swing time. New York: Penguin Press.

 

İngilizce Eser İçerisinde Bölüm

 

Gülgöz, S. (2005). Five factor theory and NEO-PI-R in Turkey. In J. Allik & R. R. McCrae (Eds.), The five-factor model of personality across cultures (pp. 175-196). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

 

Kitap içinde

Türkçe Eser İçerisinde Bölüm

bölüm

 

Uysal, Ş. (1971). Metodoloji açısından Türkiye’de yapılan sosyolojik araştırmalar ve bir örnek köy araştırması. N. H. Fişek (Ed.), Türkiye’de Sosyal Araştırmaların Gelişimi içinde (ss. 139-151). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

 

 

Türkçe Makale

 

Ünal, N. (2001). Hastane infeksiyonları ve hastane tasarımı: yoğun bakımların tasarımı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 1 (5), ss. 183-194.

 

 

İngilizce Makale

Makale

LaSalle, P. (2017). Conundrum: a story about reading. New England Review, no. 1 (38), pp. 95–109.

 

Online Makale

 

Çevikalp, M. (2012). Kars’ın saklı yüzü: Malakanlar. Aksiyon. 10.06.2015 tarihinde http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/newsDetail_openPrintPage.action?newsId=32989 adresinden edinilmiştir.

 

Web’den Alınmış Tez

 

Atkıncı, H. (2001). İlköğretim birinci kademe eğitim programlarının yaratıcı düşünmenin gelişimine etkisi (YayınlanmamışYüksek lisans tezi). Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale. 07.04.2017 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

 

Tez

Türkçe Tez

 

Cihan, M. (2001). Spinoza felsefesinde varlık ve bilgi problemi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

 

İngilizce Tez

 

Rutz, C.L. (2013). King Lear and its folktale analogues (Unpublished Doctoral dissertation). University of Chicago, Chicago.

 

Antik Kaynaklar

 

Diod.                         (= Diodorus Siculus, Bibliotheke Historike)   

           Kullanılan Metin ve Çeviri: Diodorus of Si­cily. With an English translation by R. M. Geer. London, New York 1947 (The Loeb Classical Library).

 

 

Hdt.              (Herodotos, Historiai) 

Kullanılan Metin ve Çeviri: Herodot Tarihi. Çev. M. Ökmen. İstanbul 1973 (Remzi Kitabevi).

 

Guide for Authors

1. Articles submitted should be sent in Microsoft Word (.doc or .docx) format. Body text should be written in Times New Roman 12 pt. and 1.5 line spacing.

2. The articles should not exceed ten thousand words which is the upper limit.

3. Headings should be written in bold and left aligned. First character of the heading should always be written with a capital letter (conjunctions, for ex: and, or, with should not be written in capital letters).

4. Name of the author should be written in bold and right aligned whereas surname should be written with capital letters. Title, faculty, department and email address of the author should be added under the footnotes section; and be given following the name of the author. Starting from 2019, all authors should have an ORCID (Open Researcher and Contributor ID) number which is to be included in author’s information footnote.

5. Abstracts of articles written in English should be given under the heading of “Abstract” and should not exceed 150 words. It is also a requirement for abstracts to be given in Turkish language, again without exceeding 150 words limit. After the title of the article, Turkish heading, abstract and keywords (of  3 to 5) are given; Turkish abstract and  keywords should follow. Abstract and keywords should comply with international standards. For example: TR Index Keyword Terms List, Medical Subject Headings, CAB Theasarus, JISCT, ERIC can be used.

6. Footnotes must only be used to address additional information, not for referencing; They must be given under the page, numbered correspondingly, and their typing style must be set to 10 pt and 1 line spacing.

7. Quotations exceeding 40 words should be separated from main paragraph and written as a separate one. Direct quotations should be indented by 1,25 cm of both sides and should be written in 11 pt.

8. Images, shapes or tables should only be used with a space left perpendicularly. Shapes used should be prepared digitally where possible. Scanned documents should have 600 dpi and sent as .tiff or .jpg format. Shapes must be numbered consecutively. A short explanation should be centered under the image containing its number.  You can include a total of 10 visual materials (images, shapes, tables, photographs) in every article.

9. In-text citation and bibliography must comply with the rules found in Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. ed) published by American Psychological Association (except for the ancient sources). In-text citation, will be given at the end of the sentence, written in brackets, including; Surname of the Author, year of the publication and page number. APA referencing examples are given below.

10. In bibliography section, referencing of books must be as follows (capitalization should also be taken into consideration): Surname of author, Initial of name of author (year). Name of book. Place of publication: Publisher. In articles, referencing should indicate: Surname of author, Initial of name of author (year). Name of the article. Name of the journal or the book, volume, page range. Web address. APA referencing examples are given below.

11. Referencing of ancient sources must be as follows: Abbreviation of the ancient author (=Name of the author, Original name of the work) Text used and translation: Name of the work. With a translation by..., volume. Place of publication, year (Publisher). Abbreviations of ancient authors should be based on Der Neue Pauly’s abbreviations list. Examples are given below.

12. Each appendix should be given in separate pages. Appendices should be given after the refe-rences section.

13. Authors are solely responsible for published articles’ scientific and grammatical context.

 

APA Referencing Examples

Basic Citation Formats

 

 

 

 

In-text citation

Subsequent in-text citations

First citation in parantheses

Subsequent citations in parantheses

One author

Işık (1998)

Işık (1998)

(Işık, 1998, p. 36)

(Işık, 1998, p. 36)

Two authors

Grazer and Fishman (2015)

Grazer and Fishman (2015)

(Grazer & Fishman, 2015, p. 107)

(Grazer & Fishman, 2015, p. 107)

Three-five authors

Keng, Lin and Orazem (2017)

Keng et al. (2017)

(Keng, Lin & Orazem, 2017, p. 72)

(Keng et al., 2017, p. 72)

Six and more authors

Bay et al. (2017)

Bay et al. (2017)

(Bay et al., 2017, p. 61)

(Bay et al., 2017, p. 61)

Abbreviation for institutions

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2002)

MEB (2002)

(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2002)

(MEB, 2002)

 

 

 

 

 

 

 

Book in Turkish

 

Emre, I. (1998). Beden ve toplum kuramı. İstanbul: Bağlam Yayınları.

 

Book Translated into Turkish

 

Books

Ariès, P. (2015). Batıda ölümün tarihi (I. Gürbüz, Çev.). İstanbul: Everest Yayınları.

 

Edited Book

 

Bahar, M. (Ed.). (2006). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 

 

Book in English

 

Smith, Z. (2016). Swing time. New York: Penguin Press.

 

Chapter in a book written in English

 

Gülgöz, S. (2005). Five factor theory and NEO-PI-R in Turkey. In J. Allik & R. R. McCrae (Eds.), The five-factor model of personality across cultures (pp. 175-196). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

 

Chapters

Chapter in  a book written in Turkish

 

Uysal, Ş. (1971). Metodoloji açısından Türkiye’de yapılan sosyolojik araştırmalar ve bir örnek köy araştırması. N. H. Fişek (Ed.), Türkiye’de sosyal araştırmaların gelişimi içinde (ss. 139-151). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

 

 

Turkish Article

 

Ünal, N. (2001). Hastane infeksiyonları ve hastane tasarımı: yoğun bakımların tasarımı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 1 (5), ss. 183-194.

 

 

English Article

Articles

LaSalle, P. (2017). Conundrum: a story about reading. New England Review, no. 1 (38), pp. 95–109.

 

Online Article

 

Çevikalp, M. (2012). Kars’ın saklı yüzü: Malakanlar. Aksiyon. 10.06.2015 tarihinde http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/newsDetail_openPrintPage.action?newsId=32989 adresinden edinilmiştir.

 

Thesis from the Web

 

Atkıncı, H. (2001). İlköğretim birinci kademe eğitim programlarının yaratıcı düşünmenin gelişimine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale. 07.04.2017 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

 

Thesis & Dissertation

Thesis written in Turkish language

 

Cihan, M. (2001). Spinoza felsefesinde varlık ve bilgi problemi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

 

Thesis written in English language

 

Rutz, C.L. (2013). King Lear and its folktale analogues (Unpublished Doctoral dissertation). University of Chicago, Chicago.

 

 

 

 

Ancient Sources

 

Diod.                         (= Diodorus Siculus, Bibliotheke Historike)   

           Kullanılan Metin ve Çeviri: Diodorus of Si­cily. With an English translation by R. M. Geer. London, New York 1947 (The Loeb Classical Library).

 

Hdt.              (Herodotos, Historiai) 

Kullanılan Metin ve Çeviri: Herodot Tarihi. Çev. M. Ökmen. İstanbul 1973 (Remzi Kitabevi).